Vedtægter for Midtdjurs Pensionistforening

VEDTÆGTER

FOR

MIDTDJURS

PENSIONISTFORENING

VEDTÆGTER

§.1. Navn og hjemsted.

Navn. Midtdjurs Pensionistforening.

(Benævnes efterfølgende som foreningen)

Foreningen er hjemmehørende i Ryomgård, Syddjurs Kommune

 

§.2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at samle områdets førtidspensionister samt alle der er fyldt 55 år til underholdning og adspredelse, samt varetagelse af disses specielle som fælles interesser i samfundet.

 

§.3. Medlemsskab.

Som medlemmer optages alle førtidspensionister samt alle der er fyldt 55 år. Hvor kun den ene ægtefælle/samlever er fyldt 55 år, kan den anden optages som medlem, dog uden valgbarhed til foreningens bestyrelse.

§.3.1. Er man æresmedlem vedbliver man at være det.

§.4. Medlemskontingent

Bestyrelsen fremsender eventuelle forslag til kontingent stigninger til godkendelse på generalforsamlingen. En eventuel kontingent stigning træder i kraft det efterfølgende år.

Medlemskontingentet opkræves inden generalforsamlingen i februar måned.

§.5. Ordinær generalforsamling.

Den årlige generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Og generalforsamlingen afholdes den første fredag i februar måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, sker ved opslag på foreningens hjemmeside og Facebook, samt udlevering af foreningens program til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel. Ekstra ordinær generalforsamling, dog også i lokal avis med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. 2.      Valg af 2 stemmetællere
 3. 3.      Bestyrelsens beretning
 4. 4.      Regnskab ved kassereren
 5. 5.      Kontingent
 6. 6.      Indkomne forslag
 7. 7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. 8.      Valg af bestyrelsessuppleant
 9. 9.      Valg af revisor
 10. 10.  Valg af revisorsuppleant
 11. 11.  Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter en skriftlig begæring herom, ledsaget af en motiveret skriftlig dagsorden.

Efter en skriftlig begæring fra medlemmer skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 2 måneder fra begæringens modtagelse.

 

§.6. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, og der afgår ved den ordinære generalforsamling skiftevis 3 i lige år og 4 i ulige år.

 

Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, som afgår skiftevis.

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

Alle valg og øvrige spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal  og ved håndsoprækning, når intet andet kræves. (Dette gælder dog ikke ved vedtægtsændringer)

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Sekretæren er også sekretær på generalforsamlinger og andre møder.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og referaterne fra møderne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen, herunder mødeindkaldelser videre formidling af inspiration og viden til gavn for medlemmerne.

 

§.7. Økonomi.

Foreningens kasserer fører regnskab over indtægter og udgifter. Og regnskabsåret følger kalenderåret.

Ved regnskabsårets udgang udarbejdes der et årsregnskab med en revisions påtegning til generalforsamlingens godkendelse.

Kassereren kan råde over foreningens driftskonto, herunder brug af betalingskort og netbank.

 

Kassereren fører foreningens medlemsregister.

 

§.8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af kasseren og formanden i fælleskab

 

§.9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Ved generalforsamlinger, hvor vedtægtsændringer eller eventuel opløsning af foreningen er på dagsordenen, skal mindst 1/10 del af medlemmerne være til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslagets vedtagelse.

Er generalforsamlingen ikke beslutnings dygtig kan der med en ½ times varsel indkaldes til en ny generalforsamling og denne er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

Ved foreningens opløsning skal eventuel formue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Men som besluttes på den opløsende generalforsamling.                                                                                                                                        

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 2. februar 2024.

 

 

          __________________                   ___________________

                Leif Jacobsen                             Sven-Erik Pedersen    

                        Dirigent.                                           Formand

Del siden